Slider


Placówki dyplomatyczne


Przepisy celne

Cudzoziemcy mogą wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie.

Kwotę wyższą niż 10 000 euro należy zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty bankowe potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 euro. Walutę ukraińską można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000 hrywien. Kwotę od 15 000 do 50 000 hrywien należy deklarować pisemnie.

Limity wwozu alkoholu i papierosów:

  • wyroby spirytusowe – 1l
  • wino – 2 l
  • piwo – 5 l
  • 200 papierosów lub 50 cygar lub 250 g wyrobów tytoniowych

Ograniczenia wwozu produktów żywnościowych do wartości 200 euro:

  • w opakowaniu producenta – w liczbie jedno opakowanie każdego produktu na osobę,
  • bez opakowania – w ilości do dwóch kilogramów danego produktu na osobę,
  • produkty niepodzielne, gotowe do bezpośredniego spożycia – w ilości jednej jednostki każdego produktu na osobę.


Rzeczy osobiste podróżnych nie podlegają należnościom przywozowym. Mimo to, funkcjonariusz Państwowej Służby Celnej Ukrainy ma prawo poprosić o ich zadeklarowanie.

Obcokrajowcy mogą wwozić leki w ilości niezbędnej do procesu leczenia na podstawie medycznych zaleceń i recept.

Zwierzęta przewożone przez granicę powinny posiadać odpowiednie dokumenty, w tym potwierdzenie wszystkich wymaganych szczepień.

Dobra kultury mogą zostać wwiezione, gdy nie są objęte międzynarodowym poszukiwaniem
po ukazaniu dokumentów, potwierdzających prawo do ich posiadania.

Broń palna przemieszczana jest tylko za pozwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.


Szersze informacje można znaleźć w Kodeksie Celnym Ukrainy.